ສຳ​ເລັດຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້ ການເງິນສີຂຽວ

ໃນວັນທີ 23-24 ເມສາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ກອງ​ທຶນ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ແຫຼ່ງ​ທຶນໃນ ສ​ປ​ປ ລາວ (LAFF) ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້ ການເງິນສີຂຽວ ຂອງໂຄງການສົ່ງເສີມລະບົບຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ (ຄ​ສກ​ສ), ເຊິ່ງ​ຈັດ​ໂດຍ ກະ​ຊວງ​ກະ​ສິ​ກຳ​ແລະ​ປ່າ​ໄມ້ ທີ່ໂຮງແຮມເສດຖາປຣາລັດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ສຳ​ເລັດຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້ ການເງິນສີຂຽວ

ໃນວັນທີ 23-24 ເມສາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ກອງ​ທຶນ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ແຫຼ່ງ​ທຶນໃນ ສ​ປ​ປ ລາວ (LAFF) ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້ ການເງິນສີຂຽວ ຂອງໂຄງການສົ່ງເສີມລະບົບຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ (ຄ​ສກ​ສ), ເຊິ່ງ​ຈັດ​ໂດຍ ກະ​ຊວງ​ກະ​ສິ​ກຳ​ແລະ​ປ່າ​ໄມ້ ທີ່ໂຮງແຮມເສດຖາປຣາລັດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.