Partner Financial Institutions of LAFF

ສະຖາບັນການເງິນທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຂອງກອງທຶນ LAFF

 • ທະນາຄານທຸລະກິດ 3 ແຫ່ງ:

  • ທະນາຄານເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ
  • ທະນາຄານບີໄອຊີ ລາວ ຈຳກັດ
  • ທະນາຄານໄຊງອນເທື່ອງຕິນ ລາວ ຈຳກັດ

 • ສະຖາບັນການເງິນຈຸນລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ 4 ແຫ່ງ:

   • ສະຖາບັນການເງິນຈຸນລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ ປະຕູຄຳ
   • ສະຖາບັນການເງິນຈຸນລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ ຈຳປາລາວ
   • ສະຖາບັນການເງິນຈຸນລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ ສິນຊັບເມືອງເໜືອ
   • ສະຖາບັນການເງິນຈຸນລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເອກພັດທະນາ