Uncategorized

ກອງທຶນ LAFF ແລະ ສະຖາບັນການເງິນທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ ສຳ​ເລັດການທັດສະນະສຶກສາແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ປະຈໍາປີ 2024ລະຫວ່າງວັນທີ 13-17 ພຶດສະພາ 2024 ຢູ່ປະເທດໄທ.

ໃນ​ວັນ​ທີ 13-17 ພຶດສະພາ 2024 ຜ່ານມານີ້, ກອງ​ທຶນສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ໃນ ສປປ ລາວ (Lao Access to Finance Fund- LAFF) ​ໄດ້ໄປທັດສະນະສຶກສາແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ໃນຫົວຂໍ້: ການເງິນໃນຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດ” ຢູ່ທະນາຄານເພື່ອການກະສິກຳ ແລະ ສະຫະກອນກະສິກຳ_ທກສ (Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives _BAAC) ປະເທດໄທ  ​ຊຶ່່່ງນໍາພາໂດຍ ທ່ານ ຄຳແກ້ວ ວິສີສົມບັດ ຫົວໜ້າກົມບໍລິການທະນາຄານ, ທັງເປັນຜູ້ ອຳນວຍການ ກອງທຶນ LAFF  ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະກອບມີ: ຄະນະຊີ້ນໍາລວມກອງທຶນ;  ພະນັກ ງານຈາກກົມກອງກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມ ງານຂອງກອງທຶນ LAFF  ລວມທັງໝົດ 24 ທ່ານ.

ຈຸດປະສົງຂອງການໄປທັດສະນະສຶກສາໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອເປັນການສ້າງຂີດຄວມສາມາດ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານກອງທຶນ LAFF ແລະ ສະຖາບັນການເງິນທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ ປະຈຳປີ 2024 ຊຶ່ງໄດ້ມີການຮຽນຮູ້ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການປ່ອຍກູ້ໃນຂະແໜງກະສິກໍາ, ການເງິນສີຂຽວ, ສິນເຊື່ອແບບຕ່ອງໂສ້ ໃຫ້ແກ່ MSMEs ພ້ອມ​ທັງ​ໄດ້ໄປຢ້ຽມ ຢາມລູກຄ້າກະສິກໍາຕົວແບບຈໍານວນໜຶ່່ງ.

ທກສ ເປັນທະນາຄານທຸລະກິດລັດ ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວແທນໃຫ້ລັດຖະບານໃນການສະໜອງສິນເຊື່ອໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ຊຶ່ງຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້້້ນໃນປີ 1966. ທກສ ມີວິໄສທັດ ແລະ ເປົ້າໝາຍທີ່ແນ່ນອນທີ່​ມີ​ຄວາມ​ມຸ່ງ​ໝັ້ນ​ໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ ໂດຍ​ຖືເອົາຊາວກະສິກອນ ທັງໃນຮູບແບບ​ສະ​ຫະ​ກອນ ແລະ ບຸກຄົນ ​ເປັນ​ຈຸດ​ສຳ​ຄັນ ເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ ​ເພີ່ມ​ຂີດ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃຫ້​ຊາວ​ກະ​ສິ​ກອນ​ຂອງ​ໄທ ເຮັດການປູກຟັງ ແລະ ຜະລິດສິນຄ້າກະສິກໍາ ພ້ອມທັງແປຮູບເພີ່ມມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຍົກລະດັບການເຮັດກະສິກໍາໃຫ້ເປັນກະສິກໍາແບບທັນສະໄໝ (Smart Farmimg) ໂດຍນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝເຂົ້າມາຊ່ວຍກະ​ຈາຍ​ລາຍ​ໄດ້​ສູ່​ຊຸມ​ຊົນ ແລະ ແນ​ໃສ່​ການ​ແກ້​ບັນ​ຫາ​ໜີ້ນອກ​ລະ​ບົບ​ຂອງ​ຊາວ​ກະ​ສິ​ກອນ​. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ຍັງ​ໃຫ້​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ກັບກະ​ສິ​ກຳ​ແບບ​ຢືນ​ຢົງ ແລະ ຮັກ​ສາ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ ໂດຍ​ມີ​ການ​ກຳ​ນົດ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ສີ​ຂຽວ (Go Green) ເພື່ອສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນສິ​ນ​ເຊື່ອ​ສີ​ຂຽວ (Green Credit) ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່ຕໍ່ບັນຫາ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ (Climate Change) ທີ່່​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ຊາວ​ກະ​ສິ​ກອນ. ຊຶ່ງປັດໃຈທີ່ພາໃຫ້ ທກສ ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວໄດ້ ມາຮອດປັດຈຸບັນ ແມ່ນມາຈາກການໃຫ້ ການສະໜັບສະໜູນຂອງລັດຖະບານ

ທັງດ້ານແຫຼ່ງທຶນ, ນະໂຍບາຍທີ່ເອື້້້ອອໍານວຍ ແລະ ການໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືຈາກກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງ. ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງມີການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພາຍໃນທີ່ດີ, ມີພະນັກງານທີ່ມີຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາການທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າມາຊ່ວຍໃນການບໍລິຫານ ບວກກັບການລົງໃກ້ສິດຕິດແທດກັບຊາວກະສິກອນຕົວຈິງ ຈຶ່ງເຂົ້າໃຈບັນຫາ ສາມາດຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂຊ່ວຍລູກຄ້າ ແລະ ສາມາດອອກຜະລິດຕະພັນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບທຸລະກິດຂອງລູກຄ້າໄດ້.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມສາຂາ ແລະ ລູກຄ້າຂອງ ທກສ ຢູ່ແຂວງລະຢອງ ທີ່ເຮັດກະສິກໍາສະເພາະດ້ານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປູກຖຸລຽນ, ໝາກນັດ ແລະ ຢາງພາລາ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນດີ ຊຶ່ງໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຂັ້ນຕອນວິທີການປູກ, ການແປຮູບສິນຄ້າ, ການວາງແຜນທຸລະກິດ ແລະ ບັນຫາ-ຂໍ້ຍຸ້ງຍາກ ໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງຊາວກະສິກຳ. 

ຜົນໄດ້ຮັບໃນການທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ຮຽນຮູ້ໃນຄັ້ງນີ້ ຖືໄດ້ວ່າເປັນການຮຽນຮູ້ທີ່ລ້ຳຄ່າ ແລະ ມີປະໂຫຍດຫຼາຍ ເຊິ່ງຄະນະຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານກອງທຶນ LAFF ລວມທັງພະນັກງານ ທຫລ ແລະ ຄະນະຕົວແທນຂອງແຕ່ລະບັນດາສະຖາບັນການເງິນທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຂອງກອງທຶນສາມາດນຳ  ເອົາບົດຮຽນດັ່ງກ່າວນຳ​​ໄປພັດທະນາໃນວຽກງານການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ການດຳເນີນງານ ຂອງ ແຕ່ລະສະຖາບັນການເງິນໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນອານາຄົດ ໂດຍສະເພາະການສົ່ງເສີມ ການເຂົ້າເຖິງ​​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ດ້ານ​ການ​ເງິນໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການຈຸນລະວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ, ກາງ (MSMEs) ເພື່ອໃຫ້ສາມາດສ້າງຊາວກະຊິກຳໃຫ້ເປັນຕົວແບບ ຄ່ຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາການສະໜອງຜະລິດຕະ

ພັນສິນເຊື່ອແບບໃໝ່ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບທຸລະກິດຂອງລູກຄ້າ ພ້ອມທັງເອົາໃຈໃສ່ຕິດ ຕາມໃກ້ສິດລູກຄ້າແບບເປັນຄອບຄົວ ແລະ ເປັນກັນເອງ.