Blade is a smooth and charming, visually stunning and very malleable and flexible

© 2019 – LAFF Powered by LAOITDEV

ແຈ້ງການ

ຄະນະຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານກອງທຶນ LAFF ລົງກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມ ສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ (PFIs) ທີ່ 3 ແຂວງພາກເໜືອ, ວັນທີ 19-23 ທັນວາ 2023. The LAFF Management Unit Monitoring the Partner Financial Institutions (PFIs) at North Province, December 19-23, 2022 ໃນ​ວັນ​ທີ 19- 23 ​ທັນວາ 2022, ຄະ​ນະ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ ​ບໍ​ລິ​ຫານກອງ​ທຶນ LAFF ​ໄດ້ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານ​ ລົງກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມ ສະຖາ​ບັນ​ການ​ເງິນຈຸນລະພາກທີ່ຮັບຝາກ...

                                              ປະກາດແຈ້ງການ ເຖິງ: ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ  ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເລື່ອງ​: ການເປີດຮັບໜັງສືສະແດງເຈດຈຳນົງ  ໃນການສະເໜີ​ຂໍ​ທຶນ​ກູ້​ຢືມຈາກ “ກອງ​ທຶນສົ່ງ​ເສີມ​ການ​        ເຂົ້າ​ເຖິງ​ແຫຼ່ງ​ທຶນ ໃນ ສ​ປ​ປ ລາວ” ກົມ​ບໍ​ລິການທະ​ນາ​ຄານ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ໃນນາມຜູ້ຄຸ້ມຄອງກອງທຶນສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ແຫຼ່ງ​ທຶນ ໃນ ສ​ປ​ປ ລາວ (ກອງທຶນ LAFF) ມີຄວາມຍິນດີແຈ້ງມາຍັງທ່ານຊາບ ປັດຈຸບັນທາງກອງທຶນ LAFF ກໍາລັງກະກຽມເປີດຮັບໜັງສືສະແດງເຈດຈຳນົງ (EOI) ໃນການສະເໜີ​ຂໍ​ທຶນ​ກູ້​ຢືມຈາກ ກອງ​ທຶນ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ແຫຼ່ງ​ທຶນໃນ ສ​ປ​ປ ລາວ  ໃນໄລຍະ II ຮອບທີ 3  ເປົ້າໝາຍການນໍາໃຊ້ເງິນກູ້ຂອງກອງທຶນດັ່ງກ່າວ ແນ່ໃສ່ການສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນສຳ​ລັບຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (MSMEs) ໃນເຂດຊົນນະບົດຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອເຮັດການຜະລິດສິນຄ້າ-ບໍລິການ ເປັນການສ້າງລາຍຮັບ...

‘‘ການທັດສະນະສືກສາ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ຂອງ ສກຈຮ ຈຳປາລາວ ທີ່ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ  ແລະ ສກຈຮ ປະຕູຄຳ’’ ສະໜັບສະໜູນໂດຍ ກອງທຶນ LAFF-BOL-KFW ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 4-5 ຕຸລາ 2022 Study Visits and Exchange Experiences of Champalao (CMFI) Deposit-Taking Microfinance Institution (DTMFI) at Ekhphatthana  (DTMFI) and Patukham (DTMFI) Supported by LAFF_BOL-KFW Vientiane Capital, 4-5 October 2022 ໃນວັນທີ 04-05 ຕຸລາ 2022 ສະຖາບັນການເງິນຈຸນລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ ຈຳປາລາວ...

Microfinance in Rural Areas Lao Access to Finance Fund (LAFF), Project-No. 2008 65 220, Project-No. 2018 67 639 In March 2014, the Government of the Lao PDR and the German Development Bank (KfW) agreed to set up a fund called “Lao Access to Finance Fund – LAFF”...

ຄະນະຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານກອງທຶນ LAFF ລົງຢ້ຽມສະຖາບັນການເງິນທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ (PFIs) ທີ່ແຂວງ ຈຳປາສັກ, ວັນທີ 01-05 ສິງຫາ 2022 The LAFF Management Unit Visitted Partner Financial Institutions (PFIs) in Champasak province, August 01-05, 2022 LAFF-Field-visit-report_Lao-ຂ-ຈຳປາສັກ-01-05.08.2022-WebsiteDownload ...

ກອງປະຊຸມສຳ​ມະ​ນາກ່ຽວ​ກັບ​ “ການນຳສະເໜີກ່ຽວກັບ ການເງິນສີຂຽວ ໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນການເງິນທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຂອງກອງທຶນ LAFF ແລະ ສກຈຮ ໃນ ສປປ ລາວ’’ ‘‘Green Finance Introduction to Existing and Potential Financial Institution (PFI)’’ ( Lao Access to Finance Fund – LAFF ) ໃນວັນທີ 21 ມິຖຸນາ 2022 ຜ່ານມານີ້, ທີ່ໂຮງແຮມຄຣາວພາຊາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກົມບໍລິການ ທຫລ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາໃນຫົວຂໍ້: ການ​ນຳສະເໜີກ່ຽວກັບ ‘‘ການເງິນສີຂຽວ ໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນການເງິນທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຂອງກອງທຶນ LAFF ແລະ ສກຈຮ ໃນ ສປປ ລາວ’’ ...

“ການຮຽນຮູ້ແບບເພື່ອນຊ່ວຍເພື່ອນ” ທັດສະນະສືກສາ ແລກປ່ຽນ ບົດຮຽນ ລະຫວ່າງລູກຄ້າ ສກຈຮ ປະຕູຄຳ ສະໜັບສະໜູນໂດຍ ກອງທຶນ LAFF-BOL-KFW ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 14 ພຶດສະພາ 2022 Exposure Visits and Exchange Experiences among the Clients DTMFI Patukham Supported by LAFF-BOL-KFW Vientiane Capital, 7 or 14 May 2022 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ ປະຕູຄໍາ (ສກຈຮ ປະຕູຄໍາ) ເປັນສະຖາບັນໜື່ງທີ່ໄດ້ຮັບທຶນກູ້ຢືມຈາກກອງທຶນສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນໃນ ສປປ ລາວ (LAFF), ຜ່ານການປ່ອຍກູ້ມາໄດ້ໄລຍະໜື່ງ ສກຈຮ ປະຕູຄໍາ ໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າ ລູກຄ້າຈຳນວນໜຶ່ງ ຍັງມີບັນຫາກ່ຽວກັບແນວຄິດລິເລີ່ມໃນການເຮັດທຸລະກິດ ແລະ ການພັດທະນາທຸລະກິດເປັນຕົ້ນແມ່ນ...

On the 5th of April 2019, the Lao Access to Finance Fund (LAFF) Management Unit of the Bank of Lao PDR (BoL) organized a roundtable workshop to exchange about LAFF. The main objective of the workshop was to discuss the progress, outstanding issues and the proposed ways forward under the...

VIENTIANE (Vientiane Times/ANN) - The grant of 0.8 million euros was provided through Germany’s KfW Development Bank. Germany has committed 0.8 million euros for the Lao Access to Finance Fund (LAFF) to strengthen capacity building and training of the Bank of the Lao PDR (BOL) and partner banks. The grant in the...