Blade is a smooth and charming, visually stunning and very malleable and flexible

© 2019 – LAFF Powered by LAOITDEV

ການຝຶກອົບຮົມ

ຄະນະຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານກອງທຶນ LAFF ລົງກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມ ສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ (PFIs) ທີ່ 3 ແຂວງພາກເໜືອ, ວັນທີ 19-23 ທັນວາ 2023. The LAFF Management Unit Monitoring the Partner Financial Institutions (PFIs) at North Province, December 19-23, 2022 ໃນ​ວັນ​ທີ 19- 23 ​ທັນວາ 2022, ຄະ​ນະ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ ​ບໍ​ລິ​ຫານກອງ​ທຶນ LAFF ​ໄດ້ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານ​ ລົງກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມ ສະຖາ​ບັນ​ການ​ເງິນຈຸນລະພາກທີ່ຮັບຝາກ...

                                              ປະກາດແຈ້ງການ ເຖິງ: ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ  ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເລື່ອງ​: ການເປີດຮັບໜັງສືສະແດງເຈດຈຳນົງ  ໃນການສະເໜີ​ຂໍ​ທຶນ​ກູ້​ຢືມຈາກ “ກອງ​ທຶນສົ່ງ​ເສີມ​ການ​        ເຂົ້າ​ເຖິງ​ແຫຼ່ງ​ທຶນ ໃນ ສ​ປ​ປ ລາວ” ກົມ​ບໍ​ລິການທະ​ນາ​ຄານ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ໃນນາມຜູ້ຄຸ້ມຄອງກອງທຶນສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ແຫຼ່ງ​ທຶນ ໃນ ສ​ປ​ປ ລາວ (ກອງທຶນ LAFF) ມີຄວາມຍິນດີແຈ້ງມາຍັງທ່ານຊາບ ປັດຈຸບັນທາງກອງທຶນ LAFF ກໍາລັງກະກຽມເປີດຮັບໜັງສືສະແດງເຈດຈຳນົງ (EOI) ໃນການສະເໜີ​ຂໍ​ທຶນ​ກູ້​ຢືມຈາກ ກອງ​ທຶນ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ແຫຼ່ງ​ທຶນໃນ ສ​ປ​ປ ລາວ  ໃນໄລຍະ II ຮອບທີ 3  ເປົ້າໝາຍການນໍາໃຊ້ເງິນກູ້ຂອງກອງທຶນດັ່ງກ່າວ ແນ່ໃສ່ການສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນສຳ​ລັບຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (MSMEs) ໃນເຂດຊົນນະບົດຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອເຮັດການຜະລິດສິນຄ້າ-ບໍລິການ ເປັນການສ້າງລາຍຮັບ...

‘‘ການທັດສະນະສືກສາ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ຂອງ ສກຈຮ ຈຳປາລາວ ທີ່ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ  ແລະ ສກຈຮ ປະຕູຄຳ’’ ສະໜັບສະໜູນໂດຍ ກອງທຶນ LAFF-BOL-KFW ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 4-5 ຕຸລາ 2022 Study Visits and Exchange Experiences of Champalao (CMFI) Deposit-Taking Microfinance Institution (DTMFI) at Ekhphatthana  (DTMFI) and Patukham (DTMFI) Supported by LAFF_BOL-KFW Vientiane Capital, 4-5 October 2022 ໃນວັນທີ 04-05 ຕຸລາ 2022 ສະຖາບັນການເງິນຈຸນລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ ຈຳປາລາວ...

Microfinance in Rural Areas Lao Access to Finance Fund (LAFF), Project-No. 2008 65 220, Project-No. 2018 67 639 In March 2014, the Government of the Lao PDR and the German Development Bank (KfW) agreed to set up a fund called “Lao Access to Finance Fund – LAFF”...

ຄະນະຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານກອງທຶນ LAFF ລົງຢ້ຽມສະຖາບັນການເງິນທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ (PFIs) ທີ່ແຂວງ ຈຳປາສັກ, ວັນທີ 01-05 ສິງຫາ 2022 The LAFF Management Unit Visitted Partner Financial Institutions (PFIs) in Champasak province, August 01-05, 2022 LAFF-Field-visit-report_Lao-ຂ-ຈຳປາສັກ-01-05.08.2022-WebsiteDownload ...

“ການຮຽນຮູ້ແບບເພື່ອນຊ່ວຍເພື່ອນ” ທັດສະນະສືກສາ ແລກປ່ຽນ ບົດຮຽນ ລະຫວ່າງລູກຄ້າ ສກຈຮ ປະຕູຄຳ ສະໜັບສະໜູນໂດຍ ກອງທຶນ LAFF-BOL-KFW ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 14 ພຶດສະພາ 2022 Exposure Visits and Exchange Experiences among the Clients DTMFI Patukham Supported by LAFF-BOL-KFW Vientiane Capital, 7 or 14 May 2022 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ ປະຕູຄໍາ (ສກຈຮ ປະຕູຄໍາ) ເປັນສະຖາບັນໜື່ງທີ່ໄດ້ຮັບທຶນກູ້ຢືມຈາກກອງທຶນສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນໃນ ສປປ ລາວ (LAFF), ຜ່ານການປ່ອຍກູ້ມາໄດ້ໄລຍະໜື່ງ ສກຈຮ ປະຕູຄໍາ ໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າ ລູກຄ້າຈຳນວນໜຶ່ງ ຍັງມີບັນຫາກ່ຽວກັບແນວຄິດລິເລີ່ມໃນການເຮັດທຸລະກິດ ແລະ ການພັດທະນາທຸລະກິດເປັນຕົ້ນແມ່ນ...