Blade is a smooth and charming, visually stunning and very malleable and flexible

© 2019 – LAFF Powered by LAOITDEV

ການຝຶກອົບຮົມ

Microfinance in Rural Areas Lao Access to Finance Fund (LAFF), Project-No. 2008 65 220, Project-No. 2018 67 639 In March 2014, the Government of the Lao PDR and the German Development Bank (KfW) agreed to set up a fund called “Lao Access to Finance Fund – LAFF”...

ຄະນະຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານກອງທຶນ LAFF ລົງຢ້ຽມສະຖາບັນການເງິນທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ (PFIs) ທີ່ແຂວງ ຈຳປາສັກ, ວັນທີ 01-05 ສິງຫາ 2022 The LAFF Management Unit Visitted Partner Financial Institutions (PFIs) in Champasak province, August 01-05, 2022 LAFF-Field-visit-report_Lao-ຂ-ຈຳປາສັກ-01-05.08.2022-WebsiteDownload ...

“ການຮຽນຮູ້ແບບເພື່ອນຊ່ວຍເພື່ອນ” ທັດສະນະສືກສາ ແລກປ່ຽນ ບົດຮຽນ ລະຫວ່າງລູກຄ້າ ສກຈຮ ປະຕູຄຳ ສະໜັບສະໜູນໂດຍ ກອງທຶນ LAFF-BOL-KFW ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 14 ພຶດສະພາ 2022 Exposure Visits and Exchange Experiences among the Clients DTMFI Patukham Supported by LAFF-BOL-KFW Vientiane Capital, 7 or 14 May 2022 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ ປະຕູຄໍາ (ສກຈຮ ປະຕູຄໍາ) ເປັນສະຖາບັນໜື່ງທີ່ໄດ້ຮັບທຶນກູ້ຢືມຈາກກອງທຶນສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນໃນ ສປປ ລາວ (LAFF), ຜ່ານການປ່ອຍກູ້ມາໄດ້ໄລຍະໜື່ງ ສກຈຮ ປະຕູຄໍາ ໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າ ລູກຄ້າຈຳນວນໜຶ່ງ ຍັງມີບັນຫາກ່ຽວກັບແນວຄິດລິເລີ່ມໃນການເຮັດທຸລະກິດ ແລະ ການພັດທະນາທຸລະກິດເປັນຕົ້ນແມ່ນ...