Blade is a smooth and charming, visually stunning and very malleable and flexible

© 2019 – LAFF Powered by LAOITDEV

ປະຊຸມຕ່າງໆ

ໃນມື້ວັນທີ 9 ທັນ​ວາ 2021, ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທ​ຫລ) ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ AFC ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ​ທາງ​ອອນ​ລາຍ ເພື່ອເຜີຍ​ແຜ່​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ​ກ່ຽວ​ກັບ ການສະໜອງເງິນກູ້ຈາກກອງທືນ LAFF ແກ່ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ (ສກຈຮ) ທີ່ສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ. ກອງທຶນ LAFF ແມ່ນກອງທຶນໝູນ ວຽນຂອງ ທຫລ, ຊຶ່ງໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະ ບານປະເທດເຢຍລະມັນ ໂດຍຜ່ານ ທະນາຄານພັດທະນາຂອງປະເທດເຢຍລະມັນ ຫຼື KfW. ທ​ຫລ ໄດ້ອອກແຈ້ງ​ການຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ ເພື່ອ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ສະ​ເໜີ​ຂໍ​ທຶນ ໃນມື້ວັນທີ 29 ທັນ​ວາ 2021 ຢູ່ ເວັບໄຊທ໌ ຂອງກອງ​ທຶນ LAFF ແລະ  ເວັບໄຊທ໌ຂອງ ທ​ຫລ...