ຂໍ້ມູນ

 • ຂໍ້ມູນດ້ານທຸລະກິດ/ການຈັດຕັ້ງພະນັກງານ
 • ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ
 • ເອກະສານດ້ານນິຕິກຳ 
 • ບົດລາຍງານສະບັບລ້າສຸດ ທີ່ໄດ້ສົ່ງໃຫ້ ທຫລ 
 • ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ
 • ບົດບັນທຶກການຮ່ວມທຶນຂອງບັນດາຜູ້ຖືຮຸ້ນ
 • ແຜນທຸລະກິດ
 • ແຜນທຸລະກິດ ຫຼື ກິດຈະກຳທາງດ້ານທຸລະກິດທີ່ວາງແຜນໄວ້
 • ການຄາດຄະເນດ້ານການເງິນ 3-5 ຕໍ່ໜ້າ.
 • ຂໍ້ມູນດ້ານການເງິນ
 • ບົດລາຍງານປະຈຳປີ (3 ປີຍ້ອນຫຼັງ) ທີ່ໄດ້ຖືກກວດສອບແລ້ວ, ຖ້າບົດລາຍງານປີລ່າສຸດ ບໍ່ທັນໄດ້ກວດສອບ, ອາດໃຊ້ບົດລາຍງານຖານະການເງິນທີ່ສົ່ງໃຫ້ ທຫລ ໃນປີລ່າສຸດ ແທນກໍ່ໄດ້.  
 • ຍອດເງິນກູ້ທ້າຍປີ ປີລ່າສຸດ (ຍອດເງິນກູ້ທີ່ກຳລັງເຄື່ອນໄຫວຢູ່, ຈຳນວນລູກຄ້າຜູ້ກູ້ຢືມ, PAR ສຳລັບ ສກຈຮ, NPL ສຳລັບ ທະນາຄານ) ຈັດແຍກຕາມສາຂາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ.
 • ຍອດເງິນກູ້ທັງໝົດໃນແຕ່ລະເດືອນ ຂອງປີລ່າສຸດ (ຍອດເງິນກູ້ທີ່ກຳລັງເຄື່ອນໄຫວຢູ່, ຈຳນວນລູກຄ້າຜູ້ກູ້ຢືມ, PAR ສຳລັບ ສກຈຮ, NPL ສຳລັບ ທະນາຄານ)
 • ລາຍຊື່ສະບັນການເງິນທີ່ໄດ້ປ່ອຍເງິນກູ້ໃຫ້ (ເຊັ່ນວ່າ: ກອງທຶນບ້ານ ຫຼື ທະນາຄານບ້ານ, ຖ້າມີ)
 • ບົດລາຍງານລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເງິນກູ້ປັບໂຄງສ້າງ ແລະ ເງິນກູ້ປ່ອຍຄືນໃໝ່
 • ລາຍລະອຽດຍອດເງິນກູ້ສຳລັບລູກຄ້າໜີ້ຊັກຊ້າ
 • ແຫຼ່ງທຶນ ລວມທັງເງິນຝາກ
 • ເງິນຝາກຕາມແຕ່ລະຜະລິດຕະພັນ, ແຕ່ລະສະກຸນເງິນ, ກຳນົດເວລາ ແລະ ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກແຕ່ລະປະເພດ.
 • ຍອດເງິນຝາກລາຍໃຫຍ່ແຕ່ລະລາຍ ແຕ່ອັນດັບທີ 1 ຮອດ ອັນດັບທີ 15.
 • ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະຖາບັນ ຫຼື ອົງກອນອື່ນທີ່ໃຫ້ທຶນກູ້ຢືມ (ຊື່ອົງກອນ, ວັນທີ່ກູ້ຢືມ, ກຳນົດເວລາ, ອັດຕາດອກເບ້ຍ, ສະກຸນເງິນ, ຕາຕະລາງເວລາຂອງການຊຳລະ, ການຄ້ຳປະກັນ, ຄ່າທຳນຽມ).
 • ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ
 • ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນເງິນກູ້ຫຼັກ, ກຳນົດເວລາ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ;
 • ນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ ແລະ ຂະບວນການການປ່ອຍກູ້; ລວມທັງລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການບໍລິຫານໜີຊັກຊ້າ ແລະ ຄູ່ມືການດຳເນີນງານ.

ນອກຈາກເອກະສານຂໍ້ມູນເທິງນີ້ແລ້ວ, ທາງໂຄງການອາດຈະຮຽກຮ້ອງຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໃນເວລາທີ່ລົງປະເມີນຄວາມ ພ້ອມໃນການກູ້ຢືມ (due diligence), ທາງໂຄງການຈະແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ ກ່ອນຈະລົງປະເມີນ.