ກ່ຽວກັບ

ຄວາມເປັນມາຂອງອົງກອນ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ

                 ອົງປະກອບດ້ານການຮ່ວມມືທາງການເງິນ ຂອງໂຄງການ AFP ແມ່ນສ່ວນໜ່ຶງ ຂອງການຮ່ວມມືເພື່ດການພັດ ທະນາສອງຝ່າຍ ລະຫວ່າງ ສະຫະພັນທະລັດເຢຍລະມັນ ແລະ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາ ຊົນ ລາວ (ສປປ ລ) ຊຶ່ງໄດ້ສໍາເລັດການຕົກລົງກັນ ໃນວັນທີ 24 ມີນາ 2014, ຊຶ່ງ ກະຊວງການເງິນ (MoF) ແລະທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (BoL) ເປັນຜູ້ລົງນາມ ຕາງໜ້າໃຫ້ ສປປ ລາວ, ແລະ KfW ຕາງໜ້າ ໃຫ້ສະຫະພັນທະລັດເຢຍລະມັນ. ຈຸດປະສົງ ແລະຫຼັກການ ທີ່ທັງສອງຝ່າຍເຫັນດີນໍາກັນ ກ່ຽວກັບການ ຄຸ້ມຄອງ ແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຮ່ວມມືດ້້້ານການເງິນ ໄດ້ຖືກລະບຸໄວ້ ໃນສັນຍາທາງການສອງສະບັບ, ສັນຍາ ການສະໜອງທຶນ ແລະສັນຍາໂຄງການແຍກຕ່າງຫາກ (Financing Agreement and the Separate Agreement), ຊຶ່ງມີຜົນສັກສິດທາງການດໍາເນີນງານ ໃນຖານະເປັນເອກະສານແຜນງານ (prodoc), ແລະໄດ້ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາແກ່ບົດລາຍງານຕອນຕົ້ນ ຂອງໂຄງການ.ຕໍ່ໄປນີ້, ທຸກການອ້າງອີງເຖິງຂະແໜງການໃດໜຶ່ງ, ສະຖາບັນໃດໜຶ່ງ, ນະໂຍບາຍ ຫຼື ຍຸດທະສາດໃດໜຶ່ງ, ແມ່ນຈະ ກ່າວວ່າ ຂະແໜງການ, ສະຖາບັນ, ນະໂຍບາຍ ຫຼື ຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວ ຂອງ ສປປ ລາວ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ຈະມີການລະບຸ ໃຫ້ເຫັນເປັນແບບອື່ນ. ໃນທຸກສ່ວນ ຂອງບົດລາຍງານສະບັບນີ້, “ສປປ ລາວ” ແລະ “ປະເທດ ລາວ” ແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ມີ ຄວາມໝາຍປ່ຽນແທນກັນໄດ້ ເພື່ອອະທິບາຍ ປະເທດ, ໃນຂະນະທີ່ “ລາວ” ແມ່ນເປັນຄໍານາມ ແລະຄໍາຄຸນນາມ.ອົງປະກອບດ້ານການຮ່ວມມືທາງການເງິນ ຂອງໂຄງການ AFP ແມ່ນສ່ວນໜ່ຶງ ຂອງການຮ່ວມມືເພື່ດການພັດ ທະນາສອງຝ່າຍ ລະຫວ່າງ ສະຫະພັນທະລັດເຢຍລະມັນ ແລະ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາ ຊົນ ລາວ (ສປປ ລ) ຊຶ່ງໄດ້ສໍາເລັດການຕົກລົງກັນ ໃນວັນທີ 24 ມີນາ 2014, ຊຶ່ງ ກະຊວງການເງິນ (MoF) ແລະທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (BoL) ເປັນຜູ້ລົງນາມ ຕາງໜ້າໃຫ້ ສປປ ລາວ, ແລະ KfW ຕາງໜ້າ ໃຫ້ສະຫະພັນທະລັດເຢຍລະມັນ. ຈຸດປະສົງ ແລະຫຼັກການ ທີ່ທັງສອງຝ່າຍເຫັນດີນໍາກັນ ກ່ຽວກັບການ ຄຸ້ມຄອງ ແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຮ່ວມມືດ້້້ານການເງິນ ໄດ້ຖືກລະບຸໄວ້ ໃນສັນຍາທາງການສອງສະບັບ, ສັນຍາ ການສະໜອງທຶນ ແລະສັນຍາໂຄງການແຍກຕ່າງຫາກ (Financing Agreement and the Separate Agreement), ຊຶ່ງມີຜົນສັກສິດທາງການດໍາເນີນງານ ໃນຖານະເປັນເອກະສານແຜນງານ (prodoc), ແລະໄດ້ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາແກ່ບົດລາຍງານຕອນຕົ້ນ ຂອງໂຄງການ.
ອົງປະກອບດ້ານການຮ່ວມມືທາງການເງິນ ຂອງໂຄງການ AFP ແມ່ນສ່ວນໜ່ຶງ ຂອງການຮ່ວມມືເພື່ດການພັດ ທະນາສອງຝ່າຍ ລະຫວ່າງ ສະຫະພັນທະລັດເຢຍລະມັນ ແລະ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາ ຊົນ ລາວ (ສປປ ລ) ຊຶ່ງໄດ້ສໍາເລັດການຕົກລົງກັນ ໃນວັນທີ 24 ມີນາ 2014, ຊຶ່ງ ກະຊວງການເງິນ (MoF) ແລະທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (BoL) ເປັນຜູ້ລົງນາມ ຕາງໜ້າໃຫ້ ສປປ ລາວ, ແລະ KfW ຕາງໜ້າ ໃຫ້ສະຫະພັນທະລັດເຢຍລະມັນ. ຈຸດປະສົງ ແລະຫຼັກການ ທີ່ທັງສອງຝ່າຍເຫັນດີນໍາກັນ ກ່ຽວກັບການ ຄຸ້ມຄອງ ແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຮ່ວມມືດ້້້ານການເງິນ ໄດ້ຖືກລະບຸໄວ້ ໃນສັນຍາທາງການສອງສະບັບ, ສັນຍາ ການສະໜອງທຶນ ແລະສັນຍາໂຄງການແຍກຕ່າງຫາກ (Financing Agreement and the Separate Agreement), ຊຶ່ງມີຜົນສັກສິດທາງການດໍາເນີນງານ ໃນຖານະເປັນເອກະສານແຜນງານ (prodoc), ແລະໄດ້ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາແກ່ບົດລາຍງານຕອນຕົ້ນ ຂອງໂຄງການ.ອົງປະກອບດ້ານການຮ່ວມມືທາງການເງິນ ຂອງໂຄງການ AFP ແມ່ນສ່ວນໜ່ຶງ ຂອງການຮ່ວມມືເພື່ດການພັດ ທະນາສອງຝ່າຍ ລະຫວ່າງ ສະຫະພັນທະລັດເຢຍລະມັນ ແລະ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາ ຊົນ ລາວ (ສປປ ລ) ຊຶ່ງໄດ້ສໍາເລັດການຕົກລົງກັນ ໃນວັນທີ 24 ມີນາ 2014, ຊຶ່ງ ກະຊວງການເງິນ (MoF) ແລະທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (BoL) ເປັນຜູ້ລົງນາມ ຕາງໜ້າໃຫ້ ສປປ ລາວ, ແລະ KfW ຕາງໜ້າ ໃຫ້ສະຫະພັນທະລັດເຢຍລະມັນ. ຈຸດປະສົງ ແລະຫຼັກການ ທີ່ທັງສອງຝ່າຍເຫັນດີນໍາກັນ ກ່ຽວກັບການ ຄຸ້ມຄອງ ແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຮ່ວມມືດ້້້ານການເງິນ ໄດ້ຖືກລະບຸໄວ້ ໃນສັນຍາທາງການສອງສະບັບ, ສັນຍາ ການສະໜອງທຶນ ແລະສັນຍາໂຄງການແຍກຕ່າງຫາກ (Financing Agreement and the Separate Agreement), ຊຶ່ງມີຜົນສັກສິດທາງການດໍາເນີນງານ ໃນຖານະເປັນເອກະສານແຜນງານ (prodoc), ແລະໄດ້ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາແກ່ບົດລາຍງານຕອນຕົ້ນ ຂອງໂຄງການ.ຈຸດປະສົງ ຂອງອົງປະກອບການຮ່ວມມືທາງການເງິນ (ຊຶ່ງນັບຈາກນີ້ໄປ ຈະຮຽກວ່າ ໂຄງການ)[1] ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ ການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອ ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແບບຍືນຍົງ ແລະຮອບດ້ານ ໂດຍການເພີ້ມ ການເຂົ້າເຖິງບໍລິການດ້ານການເງິນ ທີ່ແທດເໝາະ ແລະອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການ ສໍາລັບ ວິສາຫະກິດຈຸນລະ ພາກ, ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະກາງ(MSMEs).[2] ເພື່ອບັນລະຈຸດປະສົງນີ້, ທຫລ ໃນຖານະເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ (PEA), ໄດ້ຕົກລົງສ້າງຕັ້ງກອງທຶນມູນວຽນອັນໜຶ່ງ ຂຶ້ນ ເພື່ອນໍາໃຊ້ສະເພາະ ການປ່ອຍກູ້ ໃຫ້ແກ່, ຫຼື ການປະກອບທຶນເພີ້ມ, ທະນາຄານ ຊຶ່ງມີຄວາມສົນອົກສົນໃຈຫຼາຍ ໃນການປ່ອຍກູ້ໃຫ້ແກ່ MSME.[3] ກອງທຶນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບທຶນ ຈາກເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ທີ່ສະໜອງໃຫ້ແບບມີເງື່ອນໄຂ ເປັນເງິນຈໍານວນ EUR 3 ລ້ານ, ຊຶ່ງໄດ້ສະໜອງໂດຍຜ່ານ KfW ແລະໃນຊື່ “ກອງທຶນເພື່ອການເຂົ້າເຖິງການເງິນ ຂອງລາວ” (LAFF).
ຈາກນີ້ໄປ, ຈະມີການອ້າງອີງເຖິງ ຄໍາວ່າ ອົງປະກອບການຮ່ວມມືດ້ານການເງິນ ຂອງ ໂຄງການ AFP ວ່າ “ໂຄງ ການ”, ສໍາລັບທຸກເຫດຜົນທາງປະຕິບັດ ໂຄງການແມ່ນເຄື່່ອນໄຫວ ເປັນໂຄງການແຍກຕ່າງຫາກອັນໜຶ່ງ ແລະ, ຈາກນັ້ນ, ຈະມີວິທີການສະເພາະຂອງຕົນ.ລວມທັງ ວິສາຫະກິດນອກລະບົບ ແລະຄົວເຮືອນ ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວທາງເສດຖະກິດ. ສັນຍາໂຄງການແຍກຕ່າງຫາກ (ເອກະສານໂຄງການ) ໄດ້ມີການກ່າວເຖິງບັນດາທະນາທຸລະກິດເທົ່ານັ້ນ, ຍ້ອນ ໃນເວລາ ທີ່ສໍາເລັດການປະເມີນທຸກສະຖາບັນການເງິນໃນລະບົບ ມີພຽງແຕ່ທະນາຄານທຸລະກິດໃນລະບົບ ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ມີຂະໜາດໃຫ່ຍພໍ ທີ່ຈະມີຄຸນວຸດທຸ. ທຸກການສຶກສາ ແລະເອກະສານກ່ອນໜ້ານີ້ ທີ່ເປັນພື້ນຖານ ຂອງໂຄງການ ໃນການກ່າວເຖິງສະຖາບັນການເງິນ (ໃນລະບົບ), ຫຼື FSPs, ແລະຄຸນວຸດທິ ແມ່ນໄດ້ຮັບການເຮັດດີ ຈາກຜູ້ບໍລິການໂຄງການຂອງ KFW ໃຫ້ລວມເອົາທຸກສະຖາບັນການເງິນໃນລະບົບ, ແລະສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາ ຄານ ນໍາ ເຊັ່ນ ບໍລິສັດເຊົ່າສິນເສື່ອ ແລະສະຖາບັນການເງິນຈຸນລະພາກ (MFIs).