ກອບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍ ສີ່ງແວດລ້ອມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ