Blade is a smooth and charming, visually stunning and very malleable and flexible

© 2019 – LAFF Powered by LAOITDEV

ບົດຂ່າວ ຄະນະຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານກອງທຶນ LAFF ລົງກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມ ສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ (PFIs) ທີ່ 3 ແຂວງພາກເໜືອ, ວັນທີ 19-23 ທັນວາ 2023. The LAFF Management Unit Monitoring the Partner Financial Institutions (PFIs) at North Province, December 19-23, 2022

About This Project

ບົດຂ່າວ
ຄະນະຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານກອງທຶນ LAFF ລົງກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມ ສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ (PFIs) ທີ່ 3 ແຂວງພາກເໜືອ, ວັນທີ 19-23 ທັນວາ 2023.

The LAFF Management Unit Monitoring the Partner Financial Institutions (PFIs) at North Province, December 19-23, 2022

 

ໃນວັນທີ 19- 23 ທັນວາ 2022, ຄະນະຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານກອງທຶນ LAFF ໄດ້ປະຕິບັດວຽກງານ ລົງກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມ ສະຖາບັນການເງິນຈຸນລະພາກທີ່ຮັບຝາກ ທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຂອງກອງທຶນ LAFF ກໍ່ຄື: ສກຈຮ ສິນຊັບເມືອງເໜືອ ໜ່ວຍບໍລິການປະຈຳເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ, ສກຈຮ ຈຳປາລາວ ໜ່ວຍບໍລິການໄຊຍະບູລີ ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ໜ່ວຍບໍລິການປະຈຳນະຄອນຫຼວງພະບາງ , ເຊິ່ງຄະນະລົງກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມພາກສະໜາມໃນເທື່ອນີ້ ປະກອບມີ 4 ທ່ານ ຊຶ່ງນຳໂດຍທ່ານ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສິນເຊື່ອ ທັງເປັນຫົວໜ້າກອງເລຂາກອງທຶນ LAFF, ພະນັກງານປະຈໍາຂອງກອງທຶນ LAFF 2 ທ່ານ ແລະ ທີມງານທີ່ປຶກສາຈາກ AFC 1 ທ່ານ.
ຈຸດປະສົງການລົງກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມພາກສະໜາມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອລົງຕິດຕາມການປະຕິບັດວຽກ ງານ ຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸນລະພາກທີ່ຮັບຝາກ ທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ ຂອງກອງທຶນ LAFF ພາຍຫຼັງການປ່ອຍເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າລາຍຍ່ອຍ ເພື່ອຮັບຮູ້ບັນຫາຂອງສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ລູກຄ້າລາຍຍ່ອຍ, ສະພາບລວມການ ປ່ອຍກູ້ຍ່ອຍ, ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບຈາກເງິນກູ້ກອງທຶນ, ຂໍ້ສະດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ທີ່ໄດ້ພົບໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ.

 

ການລົງຢ້ຽມຢາມ ໜ່ວຍບໍລິການ/ຫ້ອງການພົວພັນວຽກ ຂອງສາມສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ ກອງທຶນ LAFF ເຫັນໄດ້ວ່າ:
• ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການປ່ອຍກູ້ບ້ວງທຶນຈາກກອງທຶນ LAFF ໂດຍລວມເຫັນວາທັງ 3 ສກຈຮ ສາມາດປ່ອຍອອກໄດ້ໂດຍໄວ ສະເລ່ຍແລ້ວແມ່ນສາມາດປ່ອຍອອກໄດ້ໝົດພາຍໃນໄລຍະເວລາສັ້ນ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກສຳນັກງານໃຫຍ່, ມີປະສົບການຫຼາຍໃນການປ່ອຍເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ຈຸນລະວິສາຫະກິດ MSMEs ແລະ ເຫັນໄດ້ຈາກລູກຄ້າເງິນກູ້ ຂອງສະຖາບັນ ຈະແມ່ນຈຸລະວິສາຫະກິດຂະໜາດ ທີ່ທໍາການຜະລີດຂະໜາດນ້ອຍ, ພ້ອມທັງມີການລົງໄປຕິດຕາມ ຢ່າງເປັນປະຈໍາທຸກອາທິດ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ກຸ່ມເປົ້າໝາຍລູກຄ້າສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ salary loan ຊຶ່ງແມ່ນພະນັກງານຄູ, ທະຫານ ແລະ ຕຳຫຼວດ ເຮັດໃຫ້ການກະຈ່າຍແຫຼ່ງທຶນ ອາດບໍ່ລົງສູ່ຜູ້ປະກອບການຈຸນລະວິສາຫະກິດຢ່າງທົ່ວເຖິງ;

• ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານສະຖາບັນການເງິນ, ການບໍລິຫານອົງກອນທີ່ດີຕາມພາລະບົດບາດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່, ການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາພະນັກງານສືບທອດ, ການສົ່ງເສີມ, ການຊຸກຍູ້ການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ແລະ ການພັດທະນາແນວຄວາມຄິດໃນກິດຈະກຳຂອງລູກຄ້າ, ການສົ່ງເສີມການບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ, ການຄຸ້ມຄອງສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການ ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບທີ່ດີ;
• ການສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ ແລະ ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີເຂົ້າໃນການດຳເນີນງານຂອງສະຖາບັນ ແລະ ຜົນສຳ ເລັດໃນການປ່ອຍກູ້ແບບກຸ່ມ, ການປະກັນໄພເງິນກູ້, ການຮຽນຮູ້ການປ່ອຍກູ້ແບບກຸ່ມ Center Meeting ການອອກຜະລິດຕະພັນແບບໃໝ່ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ການປ່ອຍສິນເຊື່ອ ລົງສູ່ລູກຄ້າກຸ່ມອື່ນໆຕື່ມ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຜູ້ຜະລິດຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ຢູ່ເຂດນອກເມືອງ;
• ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ ຍັງມີຄວາມຕ້ອງການແຫຼ່ງທຶນເພີ່ມຕື່ມຈາກກອງທຶນ LAFF ເພື່ອນໍາມາໃຊ້ເປັນແຫຼ່ງທຶນປ່ອຍກູ້ໃຫ້ແກ່ຈຸລະວິສາຫະກິດ.

ການລົງຢ້ຽມຢາມລູກຄ້າ ຂອງ ສາມສະຖາບັນການເງິນ ຄະນະໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມລູກຄ້າ ຜູ້ກູ້ຢືມລາຍຍ່ອຍ ຊຶ່ງເປັນລູກຄ້າທັງໃໝ່ ແລະ ເກົ່າ ໂດຍເປັນຜູ້ປະກອບການທາງດ້ານປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ, ໂຮງສີເຂົ້າ, ຄ້າຂາຍ, ການນຳໃຊ້ ເງິນກູ້ ແມ່ນນຳໃຊ້ເປັນທຶນໝູນວຽນໃນການຊື້ແນວພັນປູກຝັງ, ຊື້ໜັງຄວາຍ, ຊື້ເຂົ້າເພື່ອສີເຂົ້າ ແລະ ຂາຍຕໍ່ ແລະ ອື່ນໆ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ຍັງເປັນລູກຄ້າທີ່ປະຕິບັດການຊຳລະຄືນໄດ້ດີ, ການຈ່າຍຄືນເງິນກູ້ແມ່ນຈ່າຍເປັນລາຍເດືອນ (ຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍ) ຊຶ່ງພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີບັນຫາກ່ຽວກັບອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະ ວິທີການຊຳລະເງິນ ກູ້ຄືນ ພວກເຂົາເຈົ້າເຫັນວ່າ ເປັນວິທີການທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ສະດວກສະບາຍ. ນອກຈາກນີ້, ພວກເຂົາຍັງມີຄວາມປະທັບໃຈຫຼາຍກ່ຽວກັບການບໍລິການຂອງ ສກຈຮ ທີ່ໄດ້ນຳເອົາເງິນກູ້ລົງສູ່ຜູ້ປະກອບການຈຸນລະວິສາຫະກິດ ຫຼື ຜູ້ຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍໄດ້ມີໂອກາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານການເງິນທີ່ວ່ອງໄວ, ສະດວກສະບາຍ ແລະ ມີເງື່ອນໄຂທີ່ ເໝາະສົມ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດ ນຳໃຊ້ເປັນທຶນເພື່ອຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ດີ.

 

ລູກຄ້າຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກລົງຢ້ຽມຢາມແຕ່ລະລາຍ ແມ່ນໄດ້ສະແດງຄວາມເພີ່ງພໍໃຈຕໍ່ການບໍລິການ ກໍ່ຄືການຮ່ວມມືກັບພະນັກງານສິນເຊື່ອຂອງທັງສາມ ສກຈຮ, ສີ່ງນີ້ແມ່ນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເງື່ອນໄຂຂອງຜະລິດຕະພັນເງິນກູ້ທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍທັງສາມ ສກຈຮ ດັ່ງກ່າວແມ່ນແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ແລະ ມີການສະໜອງການບໍລິການແກ່ລູກຄ້າດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ;

ສຸດທ້າຍ ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງຄະນະກອງທຶນ LAFF ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການ ສກຈຮ ທີ່ໄດ້ນຳເອົາທຶນເງິນກູ້ຂະໜາດນ້ອຍດັ່ງ ກ່າວມາສູ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະ ມີເງື່ອນໄຂທີ່ເໝາະສົມ ເຊີ່ງທຶນເງິນກູ້ດັ່ງກ່າວໄດ້ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ນຳໃຊ້ເຂົ້າສູ່ການຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ກໍ່ຄືກິດຈະກຳການຜະລິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ພ້ອມທັງເປັນການເພີ່ມລາຍຮັບຂອງຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້ານຳອີກດ້ວຍ.

ຜົນສຳເລັດໃນການລົງຢ້ຽມຢາມໃນຄັ້ງນີ້ເຫັນວ່າ ເງິນກູ້ຈາກກອງທຶນ LAFF ສາມາດເປັນທຶນຊ່ວຍຂະ
ຫຍາຍກິດຈະການໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນການເງິນທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຂອງກອງທຶນເຊັ່ນການຂະຫຍາຍສາຂາ, ຫ້ອງການ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການຕ່າງໆ ໄປສູ່ເຂດຊົນນະບົດໃນທົ່ວປະເທດຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອນຳເອົາທຶນຈາກກອງທຶນ LAFF ລົງສູ່ລູກຄ້າລາຍຍ່ອຍ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການຈຸນລະວິສາຫະກິດ ຫຼື ຜູ້ຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍໄດ້ມີໂອກາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານການເງິນທີ່ວ່ອງໄວ, ສະດວກສະບາຍ ແລະ ມີເງື່ອນໄຂທີ່ເໝາະສົມ. ສະນັ້ນ, 3 ສະຖາບັນການເງິນ

ຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກດັ່ງກ່າວຍັງຄົງມີຄວາມຕ້ອງການແຫຼ່ງທຶນເພີ່ມຕື່ມຈາກກອງທຶນ LAFF ເພື່ອນໍາມາໃຊ້ເປັນ ແຫຼ່ງທຶນປ່ອຍກູ້ໃຫ້ແກ່ຈຸລະວິສາຫະກິດ.
ລູກຄ້າຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກລົງຢ້ຽມຢາມແຕ່ລະລາຍ ແມ່ນໄດ້ສະແດງຄວາມເພີ່ງພໍໃຈ ຕໍ່ການບໍລິການຂອງສະຖາບັນ ການເງິນທີ່ຮັບຝາກ ກໍ່ຄືການຮ່ວມມືກັບພະນັກງານສິນເຊື່ອຂອງທັງສາມ ສກຈຮ, ສີ່ງນີ້ແມ່ນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ
ເງື່ອນໄຂຂອງຜະລິດຕະພັນເງິນກູ້ທີ່ສະໜອງໃຫ້ ແມ່ນແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ແລະ ມີການສະ ໜອງການບໍລິການແກ່ລູກຄ້າດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ.
ການລົງຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມໃນເທື່ອນີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບການຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມືຈາກ 03 ສະຖາບັນການເງິນ ຈຸນລະພາກທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຂອງກອງທຶນເປັນຢ່າງດີ, ໂດຍສະເພາະ ຈາກຄະນະຜູ້ບໍລິຫານຂອງ 3 ສກຈຮ ທີ່ໄດ້ຖືກລົງຢ້ຽມຢາມ, ໜ່ວຍບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງລູກຄ້າລາຍຍ່ອຍທັງຫຼາຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໄດ້ຮັບການຊີ້ນຳນຳພາຢ່າງໃກ້ສິດຈາກຄະນະຊີ້ນຳກອງທຶນ LAFF ຈື່ງເຮັດໃຫ້ການລົງຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມຂອງຄະນະຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານກອງທຶນ ໃນເທື່ອນີ້ປະສົບຜົນສຳເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍ.

ພາບ-ຂ່າວໂດຍ: ສຸກລາຕີ ບົວຄ່າສິດ