Blade is a smooth and charming, visually stunning and very malleable and flexible

© 2019 – LAFF Powered by LAOITDEV

ບົດຂ່າວ

ບົດຂ່າວ

ກອງທຶນສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນໃນ ສປປ ລາວ  (LAFF) – ການລົງຢ້ຽມຢາມ (Due diligence visit) ເພື່ອ​ທຳ​ການປະເມີນຄວາມພ້ອມ ແລະ ປະເມີນຄວາມສາມາດຂອງສະ​ຖາບັນການເງິນທີ່ສະເໜີຂໍທຶນ LAFF ໄລຍະ II ຮອບທີ 2.