Blade is a smooth and charming, visually stunning and very malleable and flexible

© 2019 – LAFF Powered by LAOITDEV

ຂໍ້ມູນຫຍໍ້ fact sheet

ຄະນະຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານກອງທຶນ LAFF ລົງກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມ ສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ (PFIs) ທີ່ 3 ແຂວງພາກເໜືອ, ວັນທີ 19-23 ທັນວາ 2023. The LAFF Management Unit Monitoring the Partner Financial Institutions (PFIs) at North Province, December 19-23, 2022 ໃນ​ວັນ​ທີ 19- 23 ​ທັນວາ 2022, ຄະ​ນະ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ ​ບໍ​ລິ​ຫານກອງ​ທຶນ LAFF ​ໄດ້ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານ​ ລົງກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມ ສະຖາ​ບັນ​ການ​ເງິນຈຸນລະພາກທີ່ຮັບຝາກ...

                                              ປະກາດແຈ້ງການ ເຖິງ: ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ  ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເລື່ອງ​: ການເປີດຮັບໜັງສືສະແດງເຈດຈຳນົງ  ໃນການສະເໜີ​ຂໍ​ທຶນ​ກູ້​ຢືມຈາກ “ກອງ​ທຶນສົ່ງ​ເສີມ​ການ​        ເຂົ້າ​ເຖິງ​ແຫຼ່ງ​ທຶນ ໃນ ສ​ປ​ປ ລາວ” ກົມ​ບໍ​ລິການທະ​ນາ​ຄານ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ໃນນາມຜູ້ຄຸ້ມຄອງກອງທຶນສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ແຫຼ່ງ​ທຶນ ໃນ ສ​ປ​ປ ລາວ (ກອງທຶນ LAFF) ມີຄວາມຍິນດີແຈ້ງມາຍັງທ່ານຊາບ ປັດຈຸບັນທາງກອງທຶນ LAFF ກໍາລັງກະກຽມເປີດຮັບໜັງສືສະແດງເຈດຈຳນົງ (EOI) ໃນການສະເໜີ​ຂໍ​ທຶນ​ກູ້​ຢືມຈາກ ກອງ​ທຶນ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ແຫຼ່ງ​ທຶນໃນ ສ​ປ​ປ ລາວ  ໃນໄລຍະ II ຮອບທີ 3  ເປົ້າໝາຍການນໍາໃຊ້ເງິນກູ້ຂອງກອງທຶນດັ່ງກ່າວ ແນ່ໃສ່ການສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນສຳ​ລັບຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (MSMEs) ໃນເຂດຊົນນະບົດຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອເຮັດການຜະລິດສິນຄ້າ-ບໍລິການ ເປັນການສ້າງລາຍຮັບ...

Microfinance in Rural Areas Lao Access to Finance Fund (LAFF), Project-No. 2008 65 220, Project-No. 2018 67 639 In March 2014, the Government of the Lao PDR and the German Development Bank (KfW) agreed to set up a fund called “Lao Access to Finance Fund – LAFF”...

ຄະນະຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານກອງທຶນ LAFF ລົງຢ້ຽມສະຖາບັນການເງິນທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ (PFIs) ທີ່ແຂວງ ຈຳປາສັກ, ວັນທີ 01-05 ສິງຫາ 2022 The LAFF Management Unit Visitted Partner Financial Institutions (PFIs) in Champasak province, August 01-05, 2022 LAFF-Field-visit-report_Lao-ຂ-ຈຳປາສັກ-01-05.08.2022-WebsiteDownload ...