Blade is a smooth and charming, visually stunning and very malleable and flexible

© 2019 – LAFF Powered by LAOITDEV

ກອງທຶນສົ່ງເສີມການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນ ສປປ ລາວ – ກອງທຶນ LAFF , ກອງປະຊຸມສຳມະນາກ່ຽວກັບ ການສະໜອງເງິນກູ້ຈາກກອງທຶນ LAFF ໃຫ້ແກ່ ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນກາເງິນຈຸລະພາກ

ໃນມື້ວັນທີ 9 ທັນ​ວາ 2021, ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທ​ຫລ) ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ AFC ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ​ທາງ​ອອນ​ລາຍ ເພື່ອເຜີຍ​ແຜ່​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ​ກ່ຽວ​ກັບ ການສະໜອງເງິນກູ້ຈາກກອງທືນ LAFF ແກ່ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ (ສກຈຮ) ທີ່ສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ. ກອງທຶນ LAFF ແມ່ນກອງທຶນໝູນ ວຽນຂອງ ທຫລ, ຊຶ່ງໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະ ບານປະເທດເຢຍລະມັນ ໂດຍຜ່ານ ທະນາຄານພັດທະນາຂອງປະເທດເຢຍລະມັນ ຫຼື KfW.

ທ​ຫລ ໄດ້ອອກແຈ້ງ​ການຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ ເພື່ອ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ສະ​ເໜີ​ຂໍ​ທຶນ ໃນມື້ວັນທີ 29 ທັນ​ວາ 2021 ຢູ່ ເວັບໄຊທ໌ ຂອງກອງ​ທຶນ LAFF ແລະ  ເວັບໄຊທ໌ຂອງ ທ​ຫລ ເອງ: ໂຄງການ ກອງທຶນ LAFF ມີທຶນທັງໝົດ 35 ຕື້ກີບ ສຳລັບປ່ອຍກູ້ໃຫ້ທະນາຄານທະ​ລະ​ກິດ ແລະ ສກຈຮ ເພື່ອນຳໄປປ່ອຍກູ້ຕໍ່ໃຫ້ແກ່ ຫົວໜ່ວຍຈຸລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (MSMEs) ໃນເຂດຊົນນະບົດ. ທະນາຄານທຸ​ລະ​ກິດ ແລະ ສກຈຮ ສາມາດສະເໜີກູ້ຢືມທຶນຈາກກອງທຶນດັ່ງກ່າວບົນຫຼັກການການແຂ່ງຂັນກັນ ດ້ວຍການຍົກຫຼັກຖານອ້າງອີງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສາມາດໃນການບໍລິຫານເງິນກູ້ດັ່ງ ກ່າວໃຫ້ໄດ້ຢ່າງມີຄວາມຍືນຍົງ ເຊັ່ນວ່າ: ຈະເອົາເງິນກູ້ນີ້ໄປປ່ອຍກູ້ຕໍ່ໃຫ້ກຸ່ມລູກຄ້າ MSME ຢູ່ໃສ, ຈະໃຫ້ບໍລິການແນວໃດ, ຈະຄິດໄລ່ອັດຕາດອກເບ້ຍໃນ​ລະ​ດັບເທົ່າໃດ, ແລະ ໄລຍະກູ້ດົນປານໃດ. ເງີນກູ້ທີ່ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສກຈຮ ຈະປ່ອຍກູ້​ຕໍ່ໃຫ້ລູກຄ້າ MSME ຜູ້ໜຶ່ງແມ່ນສູງສຸດບໍ່ເກີນ 500 ລ້ານກີບ. ເງິນກູ້ຢືມຈາກກອງທຶນ LAFF ໃຫ້ແກ່ ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສກຈຮ ແມ່ນເປັນເງິນກູ້ໄລຍະຍາວ, ໄລຍະກູ້ສູງສຸດ 6 ປີ, ອັດຕາດອກເບ້ຍ 5.8% ຕໍ່ປີ ສຳລັບ ທະນາຄານທຸລະກິດ, ແລະ 6.5%ຕໍ່ປີ ສຳລັບ ສກຈຮ ໂດຍບໍ່ມີຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ ແລະ ຄ່າທຳນຽມໃດໆ.   

ກອງທຶນ LAFF ສ້າງຕັ້ງໃນປີ 2014, ຊຶ່ງໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກ ກະຊວງການຮ່ວມມື ແລະ ການພັດທະນາ ດ້ານເສດຖະກິດ (BMZ) ​ຂອງປະເທດເຢຍລະມັນ ໂດຍຜ່ານທະນາຄານພັດທະນາ ຂອງປະເທດເຢຍລະມັນ ຫຼື KfW, ເປົ້າໝາຍຂອງກອງທຶນດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອແນ່ໃສ່ການສົ່ງເສີມການ ເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຂອງ ຈຸລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (MSMEs) ໃນເຂດຊົນນະບົດ ຂອງ ສປປ ລາວ, ຊຶ່ງທຶນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນ 3 ລ້ານຢູໂຣ. ຜ່ານມາ ກອງທຶນ LAFF ໄດ້ໃຫ້ການປ່ອຍກູ້ໃຫ້ແກ່ ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສກຈຮ ເພື່ອນຳໄປປ່ອຍກູ້ຕໍ່ໃຫ້ແກ່ MSMEs ຫຼາຍກ່ວາ 2,900 ຫົວໜ່ວຍ, ໃນນັ້ນ ມີຫຼາຍຫົວໜ່ວຍ MSMEs ແມ່ນຖືວ່າເປັນການ ເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຄັ້ງທຳອິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ຈາກຜົນສຳເລັດຂອງໂຄງການ LAFF ໄລຍະ I, ລັດຖະບານປະເທດເຢຍລະມັນ ຈຶ່ງສືບຕໍ່ໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນເພີ່ມຕື່ມອີກ 6 ລ້ານຢູໂຣ ແລະ ອີກ 0.8 ລ້ານຢູໂຣ ເປັນທຶນຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ ໂຄງການ LAFF ໄລຍະ II, ຊຶ່ງໄດ້ເລີ່ມ ມາແຕ່ປີ 2020.

ທ່ານ ພັນ​ທະ​ບູນ ໄຊ​ຍະ​ເພັດ, ຮອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ກົມ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເງິນ ທັງ​ເປັນ​ຄະ​ນະ​ຊີ້​ນຳ​ໂຄງ​ການກອງ​ທຶນ LAFF, ປະທານກອງປະຊຸມສຳມະນາໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາ ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສກຈຮ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ຈົ່ງສະເໜີຂໍກູ້ຢືມທຶນດັ່ງກ່າວ ເພື່ອນຳໄປປ່ອຍກູ້ຕໍ່ໃຫ້ລູກຄ້າ MSMEs ທີ່ເຂົາເຈົ້າຍັງບໍ່ມີໂອກາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຈາກສະຖາບັນການເງິນທີ່ເປັນທາງການ, ສຳລັບ MSMEs ໃນທີ່ນີ້ ແມ່ນລວມທັງ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຈົດທະບຽນ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນຈົດທະບຽນ. ນອກນີ້ ທ່ານຍັງໄດ້ເນັ້ນວ່າ, ທາງໂຄງການ ຍັງສາມາດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ ທະນາຄານ ແລະ ສກຈຮ ໃນການຍົກລະດັບ ລະບົບການປະເມີນ ແລະ ຕິດຕາມເງິນກູ້ MSMEs ໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າ.

ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສກຈຮ ທີ່ສົນໃຈ ສາມາດສົ່ງໃບສະເໜີເຈດຈຳນົງໃຫ້ໂຄງການ ກ່ອນວັນທີ 21 ມັງ​ກອນ 2022. ຈາກນັ້ນ, ໂຄງການ ຈະທົບທວນແບບຟອມສະເໜີ ແລະ ລົງໄປປະເມີນກັບທີ່ເພີ່ມຕື່ມ, ຊຶ່ງຄາດວ່າການປ່ອຍກູ້ຈະໄດ້ເບີກຈ່າຍພາຍໃນເດືອນ​ມີ​ນາ 2022 ນີ້.

ສຳ​ລັ​ບລາຍ​ລະ​ອຽດ​ຂອງເອກ​ກະ​ສານສະເໜີເຈດຈຳນົງສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ເບີ່ງ​ເພີ່ມ​ຕື່ມໄດ້​ທີ່: http://www.bol.gov.la/

ທະນາຄານທຸ​ລະ​ກິດ ແລະ ສກຈຮ ທີ່ສົນໃຈ ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່: laff.laos@gmail.com.